[LIVE] Lắng đọng đêm về số 355:
Tiết tấu trong đời tôi có lẽ luôn chậm hơn người bình thường nửa nhịp.
Tôi luôn nghĩ rằng, nếu như tôi được làm lại từ đầu một lần, cuộc đời tôi có thể nào sẽ khác đi không?