Tin chuyên đề: Lạm phát tại Mỹ đạt mức cao nhất trong 30 năm và thu nhập của người dân đang bị xói mòn