Khái quát vai trò của Tây Y, Đông Y và Y học bổ sung thông qua việc so sánh chúng với các lực của vật lý.