Những giá trị quan đối lập phần nào tạo nên sự khác biệt trong hành xử và trách nhiệm trước quốc dân và thế giới.