Gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ Hồng Kông bị tấn công bằng búa