Dùng 2 vạn gạch, xe tải, bê tông... làm "chốt cứng" hạn chế người dân ra đường