Đây là sự khác biệt giữa người có giáo dưỡng với người giàu sang mà không có tư chất