Chuyện lạ ở Đông Triều: Tưởng cầu Phật hóa ra cầu ma, tín tâm cũng phải minh bạch