Trung Quốc trong quá khứ là “lễ nghi chi quốc”, sùng đạo, tín Thần. Các tôn giáo và người tu hành trong quá khứ cũng nhận được sự sùng kính từ các quân vương đứng đầu đất nước. Thế nhưng thời nay, sự sùng kính đó đã biến mất hoàn toàn. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang từng ngày phá bỏ đi đức tin vào Thần linh của người dân Hoa Hạ.