Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vốn không phải chỉ là một cuộc chiến về kinh tế đơn thuần, mà đây thực sự là một cuộc chiến để phân định lại trật tự thế giới.

Tổng thống Trump thực hiện một chính sách nhất quán cả về đối nội, lẫn đối ngoại: Làm nước Mỹ mạnh lên từ bên trong và đặt lợi ích quốc gia lên trên các cam kết quốc tế.