Cháy ở Rạng Đông: Sau 1 ngày, thu gom được 12 tấn phế thải nhiễm thủy ngân