...

Vị cao tăng nghe xong, nhắm hai mắt lại và nói: “Đúng vậy, vì hóa giải kiếp nạn nên mới làm việc thiện thì đó không phải hoàn toàn là thiện. Vì làm việc thiện mà quên đi mất kiếp nạn, đó mới là việc đại thiện chân chính.”