Trong một bài bình luận gần đây trên The Epoch Times, chuyên gia Robert B. Chernin đã phân tích về sự xung đột giữa chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ với chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc. Theo ông, sự xung đột giữa chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ và chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc sẽ định rõ thế kỷ 21.