12 con giáp là bộ phận hợp thành của văn hoá truyền thống Á Đông.Vì sao có nhiều sinh vật đến vậy, nhưng chỉ có 12 con động vật trở thành những con vật được cầm tinh? Thật ra trong đó ẩn chứa trí huệ của cổ nhân.