Thời không khác có tồn tại hay không? Mắt người thường khó có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, không nhìn thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại. Đã có nhiều giả thuyết và bằng chứng cho thấy “thời không khác” thực sự có tồn tại và thậm chí còn đang tồn tại song song cùng với vũ trụ chúng ta.