Theo trang web Lifehack, có bốn lợi ích chính khi nghe theo trực giác của mình.