Ai sẽ thay thế Văn Hậu, Trọng Hoàng ở trận gặp Thái Lan?