Xem nhẹ lợi danh, tình cũng đoạn; Bỏ cõi mê mang, hướng Phật Thần…

Kim Tiên đồng tử khác người trần (1)
Sắc thái như vàng rõ Thánh nhân
Trọng đãi nhân tài vì nước thịnh
Thương yêu bách tính cốt yên dân

Nguyên Mông hung bạo lo trừng phạt (2)
Chiêm Lào phên dậu gắng chiêu an (3)
Xem nhẹ lợi danh, tình cũng đoạn
Bỏ cõi mê mang, hướng Phật Thần.

11.2015/ 08.2021 hiệu chỉnh
Đông Quan


Chú thích:

(1) Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, khi mới sinh ra, ông được tả là “tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng”, bởi vậy cha mẹ ông gọi ông là Kim Tiên đồng tử.
(2) Thời Trần Nhân Tông, quân đội Đại Việt dưới sự chỉ huy của vua, Thượng hoàng và Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn đã hai lần đánh bại đại quân Nguyên Mông. Nổi tiếng nhất là trận Bạch Đằng, nơi thủy quân Nguyên Mông hoàn toàn bị tiêu diệt, các đại tướng Nguyên Mông như: Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ, Phàn Tiếp đều bị bắt sống.
(3) Vua chủ động việc hòa hiếu với Chiêm Thành và Ai Lao. Ngài đã gả con gái là công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Quân Ai Lao thường hay quấy nhiễu biên giới, bởi vậy năm 1290 vua phải thân chinh đi đánh dẹp và thu phục.