Không chỉ thương chiến, ông Trump đấu Trung Quốc còn là vì Chân lý