Đó là báo cáo của lãnh đạo Hà Nội về kết quả thực hiện nghị quyết về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức.

Cụ thể, về khối các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp toàn bộ 22 sở, kết quả đã giảm được 46 phòng ban so với hiện tại, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở sau rà soát và sắp xếp đã giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị.

Qua rà soát và sắp xếp, toàn thành phố đến nay đã giảm được 55 phòng ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng và 136 phó phòng ban.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn kinh phí; đảm bảo không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Trong năm 2016, Hà Nội đặt mục tiêu giảm 1,5% biên chế công chức được giao (141 biên chế), đến hết năm 2020-2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao.

Hạo Nhân (TH)