The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present. – Barbara De Angelis

Bạn càng đem giận dữ từ quá khứ vào tâm mình, bạn càng ít khả năng để yêu thương hiện tại.

Anger (n) – /ˈæŋ.ɡɚ/: sự tức giận

Carry (v) – /ˈker.i/: mang theo, vác theo

Capable (adj) – /ˈkeɪ.pə.bəl/: năng lực, khả năng

Present (n) – /ˈprez.ənt/: hiện tại

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay