Whatever makes you feel bad, leave it. Whatever makes you smile, keep it. – Anonymous

Bất kỳ điều gì khiến bạn buồn phiền, hãy bỏ nó đi. Bất kỳ điều gì khiến bạn mỉm cười, hãy giữ lấy.

Whatever (pro) – /wɑːˈt̬ev.ɚ/: bất kỳ thứ gì, bất kỳ điều gì

Feel(v) – /fiːl/: cảm thấy

Leave(v) – /liːv/: bỏ đi, rời đi

Keep(v) – /kiːp/: giữ

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay