Tống Huy Tông bức hại Phật giáo gặp quả báo vong quốc

Tống Huy Tông bức hại Phật giáo gặp quả báo vong quốc

Cổ nhân có câu: “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”, tự cổ chí kim, tất cả những người cầm quyền từng đàn áp Phật Pháp đều gặp quả báo, như Bắc Ngụy Thái Vũ Đế, Bắc Chu Vũ Đế, Đường Võ Tông và Hậu ...

Kết thúc

Không còn trang để tải