Kẻ dại cầu tri thức, cao nhân ngộ học vấn

Kẻ dại cầu tri thức, cao nhân ngộ học vấn

"Truyền tập lục" có chép, một người bạn hỏi Vương Dương Minh rằng: “Đọc sách không nhớ thì thế nào?”. Vương Dương Minh trả lời rằng: “Chỉ cần hiểu, cần gì nhớ? Cần hiểu được đã là ý nghĩa thứ hai rồi, chỉ cần hiểu ...

Kết thúc

Không còn trang để tải